FANDOM


KonohaSunaKiriIwaKumo
AmeHoshiIshiKusaMoyaOtoTakiTakumiYuYukiSonstige
Teams und Gruppierungen

Kemurigakure no Sato Moya


Shinobi
Moyanin trio
Moya-Nin