FANDOM


اینوجین یاماناکا
(山中いのじん، یاماناکا اینوجین)
اولین حضور
مانگا فصل #۷۰۰
دوبلورها
مشخصات
جنسیت مذکر
اصل و نسب کونوهاگاکوره
قبیله قبیله یاماناکا
رتبه
رتبه نینجایی بخش پایانی کتاب: دانش آموز آکادمی
اطلاعات تکمیلی
خانواده:
مادر اینو (مادربزرگ) (فقط در آنیمه)
اینویچی یاماناکا (پدربزرگ)
اینو یاماناکا (مادر)
سای (پدر)

اینوجین یاماناکا (山中いのじん، یاماناکا اینوجین) یکی از دانش آموزان آکادمی و از مردم کونوهاگاکوره و قبیله یاماناکا است.

شخصیت ویرایش

اینوجین یک فرد منطقی و به نوعی فهمیده ترین فرد در نسل جدید اینو-شیکا-چو است. او برعکس دیگر دوستانش دوست دارد به تمریناتش برسد. وقتی او به چوچو گفت که با هم به تمرین بروند و چوچو برای غذا رد کرد به او گفت چاق و این اخلاق رکش را شاید از پدرش، سای به ارث برده است. او به مادرش، اینو نیز بسیار احترام می گذارد.

ظاهر ویرایش

او چشم سبز و موی زرد رنگی دارد. پوستش مانند پدرش سفید رنگ است. او مویش را به یک طرف داده است و لباسش مانند لباس آنبو و نوجوانی سای است.

پس از بخش دوم ویرایش

بخش پایانی کتاب ویرایش

حضور در مانگا اینوجین سعی کرد دوستانش را متقاعد کند بروند تمرین که در نهایت موفق نشد و می ترسید مادرش از او ناراحت شود.