FANDOM


او اسلحه هايش را در تعدادی طومار با خود حمل میکند ولی در سری دوم ناروتو به جای آن ها از یک طومار بزرگ استفاده میکند.او در بعضی مواقع او کونای ها را مستقیما از طومارش به بیرون پرتاب میکند. او همچنین از نخ هایی برای کنترل و هدایت سلاح هایش استفاده میکند اگر چه این تکنیک در برابر حریف هایی که از تکنیک ها و حملات وزش باد استفاده میکنند بی فایده است همان طوری که در جنگ کوتاه میان او و تماری در امتحانات چونین دیده شد. در آن جنگ تماری بدون حرکت کردن توانست تن تن را شکست دهد