FANDOM


آکون می تواند همان طور که با بدن برادرش ساکون ترکیب می شود، با بدن حریف نیز ترکیب شود، با این تفاوت که در این وضعیت او به آرامی سلول های بدن حریف را از بین می برد. عیب این تکنیک این است که هر آسیبی که به بدن حریف برسد، به بدن او نیز منتقل خواهد شد. آکون از این تکنیک برضد کیبا استفاده کرد و به دلیل این که کیبا به خود کونای زد، مجبور شد که از بدن او خارج شود.