FANDOM


این تکنیک مهر مشهور اوروچیمارو است که با این تکنیک می تواند درد شدیدی به کسی که این مهر را به او داده بزند و او را به طرف خودش بکشد و می تواند قدرت زیادی به آن طرف بدهد وقتی آن شخص از این مهر استفاده کند و وقتی مهر کامل بشود ان کسی که مهر را دارد تبدیل به یک هیولا می شود.