FANDOM


طبق گفته های ابیتو: هیولایی از ترکیب 9 هیولای دم دار موجودی با قوی ترین چاکرای ممکن،چاکرای ده دم توسط دانای شش طریقت بین 9 هیولای دم دار تقسیم شد.دانای شش طریقت برای محافظت از جهان در برابر ده دم یک نینجوتسوی قوی ساخت اون جوتسوی مهر کردن برای جینچوروکیه با اینکه دانای شش طریقت جینچوروکیه ده دم بود برای مهارش،هیولا درون بدن خودش مهر کرد و جهانی که از ترس 10 دم به سر میبرد نجات داد و تبدیل به یک منجی شد و ستایش همچون خدا رو به دست آورد،اما اگر میمرد چاکرای قدرتمند و شیطانی ده دم بار دیگر در دنیا آزاد می شد،بخاطر همین نرسم بود در زمان مرگ دانای شش طریقت تمام نیروی خودش برای تقسیم چاکرای ده دم به نه قسمت به کار گرفت و اون رو در سراسر جهان پراکنده کرد و بعد بدن تهی از چاکرای اون رو مهر کرد و به آسمان پرتابش کرد و این بدن تبدیل به ماه شد و وقتی اون جینچوروکی ده دم شد دانای شش طریقت توانایی انسانی رو پشت سر گذاشت