FANDOM


راک لی در اوایل تحصیل خود در آکادمی به خاطر ناتوانایی او در استفاده از نینجتسو و گنجتسو (یا جنجتسو) موردتمسخر هم کلاسیانش قرار می گرفته ولی او همیشه به آنها می گفته که تای جتسو ی خویش را قوی خواهد کرد زیرا آرزو دارد نینجای بزرگی شود و این آرزو را هم برآورده خواهد کرد. زمانی که لی به تیم گای میرود،گای در برآورده کردن آرزوی لی کمک بسیاری می کند و تای جتسوی او را تا حد بسیار بالایی تمرین می دهد برای این که لی ، گای را به یاد زمانی که او هم یک ج نین بوده میاندازد.
لی از زمان وارد شدن به تیم گای نجی را رقیب خود فرض کرده و همیشه می خواسته که او را شکست دهد ولی نجی او را رقیب بزرگی برای خود ندانسته و او را تنها یک بازنده فرض میکرده ولی،لی می خواسته که به نجی نشان دهد که تمرین زیاد میتواند استعداد را شکست دهد (منظور از استعداد ک کی گن کای نجی یا همان بیا کوگان می باشد)
ارتباط لی با گای باعث شده که لی به یک کپی از گای تبدیل شود و بسیاری از عادات ظاهری و باطنی گای را پیدا کند مانند علاقه به تمرین زیاد ، ابروهای کلفت ، لباسهای یک شکل و...
همان طور که گای بسیاری ازعادت های خویش را به گای انتقال داده بسیاری از تکنیکهای خود بر پایه ی تایجتسو را هم به لی یاد داده . یکی از این تکنیک ها باز کردن پنج تا از درهای شاکرا می باشد که بسیاری از نینجا های قوی هم قادر به انجام این کار نمی باشند استفاده از این تکنیک معمولا ممنوع می با شد زیرا به فرد استفاده کننده ضرر بسیاری می رساند برای همین لی فقط در مواقع خاص شامل زمانی که پای مرگ و زندگی درمیان باشد و برای نجات یک فرد عزیز می تواند از این جتسو استفاده کند.
همچنین از دیگر جتسو های ممنوعه ی لی تکنیک لو توس است که همانند باز کردن در شاکرا به خود فرد ضررزیادی می رساند. همچنین لی به پاهای خود وزنه هایی را وصل کرده که قدرت لگد های او را افزایش می دهد و سرعت او را بالا می برد در حالی که لی وقتی وزنه ها را از پای خود جدا می کند در هنگام دویدن با چشم معمولی قابل رویت نیست.
لی خود را رقیب سازوکه نیز میداند و در هنگام ثبت نام برای تست چونین (chunin exam) برای این که ببیند چه قدر قوی شده و توانایی مبارزه با نجی را دارد با سازوکه می جنگد که در هنگام این جنگ سازوکه با آنکه با استفاده از شارینگان خود حرکات لی را می دیده ولی نمی توانسته با سرعتی که لی داشته حملاتش را خنثی شازد در آخر مبارزه لی از تکنیک لو توس استفاده میکند و در همین هنگام سازوکه تکنیک لی را با شارینگانش بررسی و کپی کرده (که در مسا بقات چونین در مرحله ی دوم و سوم از آن استفاده می کند)ولی قبل از این که تکنیک او کامل اجرا شود توسط یک معلم خود که یک لاک پشت است نگه داشته می شود و معلم اصلیش گای ظاهر شده و اورا تنبیه می کند (نمی دونم ولی شاید گای همون لاک پشتس شاید هم گای با استفاده از جتسوی احضار این لاک پشت را احضار کرده شاید هم اصلا این لاک پشته یه نفره دیگست


لی در مرحله ی دوم چونین تست از گارا شکست می خورد و گارا با استفاده از تکنیک تابوت شنی دست و پای لی را مجروح می کند ولی لی دوباره با آنکه ذهنش بیهوش شده بوده دوباره پا می شود و وقتی گارا دوباره سعی مبارزه کردن با او را دارد و شن های خود را به سوی لی میفرستد گای به مبارزه وارد می شود و مبارزه را تامام میکند که این کار باعث به هم ریختن اعصاب گارا میشود.
این مجروحیت لی باعث می شود که دکتر ا بگویند که او دیگر حق مبارزه ندارد و نباید دیگر یک نینجا باشد که این روی روحیه ی گای و لی تاثیر بسیار بدی میگذارد مخصوصا در مرحله آخر تست چونین که لی متوجه می شود که ناروتو نجی را شکست داده که لی آرزوی شکست دادن او را داشت و سازوکه با گارا می جنگد کسی که لی را شکست داده ولی سوناده لی را با استفاده از یکی از تکنیکهای کابوتو مداوا کرد.