FANDOM


سرزمین زمین (土の国، تسوچی نو کونی) با صخره‌ها و غارها پوشیده شده‌ و یک مرز طبیعی از کوهستان‌ها در اطرافش که این کشور را از دیگر کشورها جدا کرده است و بنابراین ارتباطش هم با دیگر کشورها سخت تر شده. بادهای این سرزمین به حدی نیرومندند که صخره‌ها را از جا می‌کنند. اهالی این سرزمین هم پیمان سرزمین آتش نیستند. دهکده پنهان آنها ایواگاکوره است، دهکده‌ای پنهان در صخره‌ها.