FANDOM


سطح E (ژاپنی:Eランク، آی رنکو) یکی از سطوح طبقه بندی ششگانه است و پایین‌ترین سطح نیز می‌باشد. این سطح منحصرا زمانی در نظر گرفته می‌شود که تکنیک‌ها در سطح تکنیک‌های آکادمی دانش آموزان باشد، تکنیک‌هایی که دانش آموزان باید برای فارغ التحصیلی بیاموزند. از این قبیل تکنیک‌ها می‌توان به تکنیک جایگزینی بدن اشاره نمود.


طبقه بندی ششگانه
سطح S - سطح A - سطح B - سطح C - سطح D - سطح E