FANDOM


سوناگاکوره (砂隠れの里، سوناگاکوره نو ساتو به معنی دهکده پنهان شده با شن) دهکده پنهان سرزمین باد است. به عنوان یکی از دهکده‌های پنج کشور بزرگ شینوبی، سوناگاکوره نیز دارای کاگه به عنوان رهبر است که کازه کاگه شناخته می‌شود. این دهکده تا کنون ۵ کازه کاگه رسمی داشته که آخرین آن‌ها گارا است.