FANDOM


این تکنیک از قابلیت ترکیب شدن ساکون و آکون استفاده می کند به طوری که هر دست آکون با دست ساکون ترکیب می شود و از ناحیه آرنج متصل می شوند و به این ترتیب قوی تر می شود. آن دو این تکنیک را در برابر کیبا به کار بردند.