FANDOM


این تکنیک از قابلیت ترکیب شدن این ساکون و آکون استفاده می کند، به طوری که هر پای آکون با پای ساکون ترکیب می شود و این اتصال در ناحیه زانوها انجام می شود و به این ترتیب قوی تر می شود. آن دو از این تکنیک برعلیه کیبا استفاده کردند.