FANDOM


کونوهاگاکوره (木ノ葉隠れの里، کونوهاگاکوره نو ساتو به معنی دهکده پنهان شده با برگ درختان که دهکده پنهان برگ هم شناخته می‌شود.) دهکده پنهان سرزمین آتش است. به عنوان یکی از دهکده‌های پنج کشور بزرگ شینوبی، کونوهاگاکوره نیز دارای کاگه به عنوان رهبر است که هوکاگه شناخته می‌شود. این دهکده تا کنون ۵ هوکاگه رسمی داشته که آخرین آن‌ها تسوناده است.

در شمال روستا بر روی کوه‌های مشرف به روستا، صخره یادبود هوکاگه قرار دارد که چهره تمامی هوکاگه‌ها بر روی آن حک شده است.