FANDOM


و
دانلود (21)

کیبا در دوران نو جوانی

با هیناتا و شینو هم گروهی است. وقتی که او بچه بود پدر و مادرش او را ترک کردند.
او در بچگی با آکامارو آشنا شد،او دیگر تنها همراهش آکامارو بود آن ها مثل دو تا چیز بودند که به هم پیوند خورده بودند. کیبا به دلیل این که تمام عمرش را با آکامارو بود برخی از صفات سگ را پیدا کرده مثل حس بویایی بسیار قوی یا ناخن های تیزش،او متوجه رشد آکامارو نمی شود و او بیشتر جتسو هایش را با آکامارو انجام می دهد.کیبا عاشق هیناتا است ولی هیناتا همان طور که خودتان می دانید عاشق ناروتو است،کیبا در ابتدا از شینو خوشش نمی آمد ولی به مرور زمان به اشتباه خودش پی برد و با شینو دوست شد. اخلاق: کمی مغرور است و دوست دارد که دستور دهد اما حاضر است جانش را برای هم گروهی هایش به خ
Images (36)

جوانی کیبا

طر بیاندازد
Images (37)

کیبا در تسوکویومی بی نهایت اسیر شده است

دانلود (20).

کودکی کیبا اینوزوکا