FANDOM


کیریگاکوره (霧隠れの里، کیریگاکوره نو ساتو به معنی دهکده پنهان شده با مه) دهکده پنهان سرزمین آب است. به عنوان یکی از دهکده‌های پنج کشور بزرگ شینوبی، کیریگاکوره نیز دارای کاگه به عنوان رهبر است که میزوکاگه شناخته می‌شود. این دهکده تا کنون ۶ میزوکاگه رسمی داشته که آخرین آن‌ها چوجورو است.