FANDOM


گنجوتسو (幻術؛ معنی دقیق "تکنیک های توهم زا") تکنیکی است که با استفاده از آن می توان با استفاده از چاکرا در ذهن قربانی توهم ایجاد کرد. در این مجموعه بیشتر فانتاسم ها ایجاد می شوند، بدین معنا که در ذهن قربانی توهمات شنیداری، بویایی، دیدنی، قابل لمس و احساس ایجاد می شود. بیشتر گنجوتسوها حواس پنج گانه را مورد هدف قرار می دهند، اگر چه کاربردهای دیگری هم دارند.

گنجوتسو معمولا به مهر و موم دست احتیاج دارند! در این تکنیک از هیپنوتیزم استفاده می شود که باعث ایجاد توهم و تصورات خیالی روی شخص مورد نظر می شود. توسط این تصاویر خیالی آن ها می توانند کاری کنند تا هدف آن ها به همان نسبت که درد ذهنی می کشد دچار درک فیزیکی و واقعی نیز شود.

گنجوتسو زمانی شکل می گیرد که شینوبی چاکرای خود را به سمت سیستم های عصبی مغز سر حریف گسترش دهد تا بتواند چاکرای ذهن او را با تاثیر گذاشتن بر پنج حسش کنترل کند.

در نبرد برای از بین بردن گنجوتسو دو راه وجود دارد:

  • با ایجاد میدان قوی چاکرا از نفوذ چاکرا دشمن به درون بدن جلوگیری شود.
  • توسط تزریق چاکرای شینوبی های دیگر به بدن شخصی که مورد حمله قرار گرفته است.