FANDOM


חותם ענף משפחת היוגה הוא חותם שמקבלים חברי הענף השני (המעמד הנמוך) של שבט היוגה (כמו נג'י). החותם ממוקם על המצח ומטרתו היא שבני הענף הראשי (המעמד הגבוה) של שבט היוגה יוכל לקרוא את מחשבות המעמד המשני. לא ידוע אם כל המעמד הראשי יכולים לקרוא את מחשבות המעמד המשני, או שרק ראש שבט היוגה יכול לעשות זאת - כמו למשל הקרב של נג'י והינאטה בבחינות הצ'ונין, כנראה שהינאטה לא יכלה לקרוא את המחשבות של נג'י.