FANDOM


Akatsuki

Tổ chức Akatsuki được cấu tạo chủ yếu của những tội phạm cấp S

S-rank (Sランク, Esu ranku ) là một trong sáu phân cấp. Nó được xếp trên cấp A. Nó thường được dùng để phân loại kĩ thuật dành cho các shinobi cấp jōnin giàu kinh nghiệm và Kage. Kĩ thuật cấp S hầu hết luôn đặc trưng cho một người dùng đơn lẻ, và cũng là khả năng mang dấu ấn của người dùng đó.


Các nhiệm vụ cũng được phân loại cấp S, đó là loại nhiệm vụ được trả giá cao nhất và nguy hiểm nhất mà một nhẫn giả có thể thực hiện. Những nhiệm vụ đó được chỉ định dành riêng cho jōnin có kĩ năng cao hoặc các đội nhẫn giả lớn. Nhiệm vụ cấp S được trả ít nhất 1 000 000 ryō.

"Cấp S" cũng để quy định cho các bạt nhẫn cực kỳ mạnh, cho chúng một chỗ trong Thủ phối thư của làng mà chúng xuất thân.[1] Tổ chức Akatsuki được nhắc đến bao gồm phần lớn tội phạm cấp S. [2]

Tham khảo Sửa đổi

  1. Chap 50, trang 7
  2. Chap 143, trang 5