FANDOM


Kagemane no Jutsu là kỹ thuật đặc trưng của gia tộc Nara.

Photo-1-15831241553971763066736

Đặc điểm Sửa đổi

  • Người dùng điều khiển bóng của họ trên một bề mặt để hợp nhất nó với bóng của mục tiêu hoặc mục tiêu.
  • Người dùng có thể kéo dài bóng của họ theo cách họ muốn để hoàn thành mục tiêu này, nhưng họ bị giới hạn bởi diện tích bề mặt của bóng; nếu một mục tiêu có thể di chuyển đủ xa khỏi bóng của người dùng, thì về mặt lý thuyết họ sẽ an toàn.Nhưng có nhiều cách khác nhau: bóng của người dùng có thể tự do di chuyển trong các bóng khác, mở rộng phạm vi của nó
  • Khi người dùng hợp nhất bóng của họ với mục tiêu, mục tiêu không thể tự di chuyển ngoài mục đích nói chuyện
  • Giữ một mục tiêu bị kìm hãm đòi hỏi rất nhiều charka, gây khó khăn cho việc duy trì thời gian dài; Trong Phần II, Shikamaru chỉ có thể duy trì nó trong khoảng thời gian năm phút
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.