Sword of Kusanagi ("Kusanagi no Tsurugi", "Hiểu theo nghĩa đen": Thanh kiếm Cắt-Cỏ) có thể ám chỉ đến:

• Sword of Kusanagi, được nắm giữ và sử dụng bởi Orochimaru.

• Sword of Kusanagi, được nắm giữ và sử dụng bởi Sasuke Uchiha.

• Sword of Totsuka, được nhiều người hiểu sai như một "bản sao hoàn hảo của thanh Kusanagi của Orochimaru".

• Sword of Kusanagi: Longsword of the Sky, một nhẫn thuật được thực hiện bởi Orochimaru.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.