Naruto Wiki Tiếng Việt

Sửa đổi

Lôi Thuật

0
  Đang tải biên tập
  • Hệ Lôi (雷遁 (Lôi Độn)/ らいとん Raiton?) nằm trong những nguyên tố Biến Đổi Tự Nhiên, những thuật cho phép người dùng tạo ra điện bằng cách tăng tần số rung động của Chakra